Fauve Tintigner

Fauve Tintigner

Artist

Fauve Tintigner is a young french artist who lives in Paris. Norway is however familiar to her as she studied in KMD, Fakultet for Kunst, Musikk og Design in Bergen in 2019, after graduating from Ecole Nationale Supérieure d’Arts in Paris-Cergy.
“Brought up on the edge of the forest, bitten and paralyzed by a tick at a young age, her childhood imprinted on her flesh forever: Fauve Tintigner seems to have been infected by the Forest as a whole. From there, she explores in her pictorial, sound and choreography work a constant permeability between elements and bodies, waves and matter, past life and the future. This manifests itself in ethereal visions, perceptive glimpses into a quantum reality that has become tangible — to be here and elsewhere, all at once, always vibrating[…]. As a musician herself, with jazz playing an important role in her life, Fauve expands at times her pictorial work with sound and choreographic pieces, mixing ambient music (soundscape) and recordings.” by Théodore Dumas.
Fauve loves working with youth and children and has extensive experience working with them. She has developed a series of workshops (with the City of Paris and the Palais de Tokyo) and prioritizes listening to them and nurturing their creativity

Fauve Tintigner er en ung fransk kunstner som bor i Paris. Norge er imidlertid kjent for henne, da hun studerte ved KMD, Fakultet for Kunst, Musikk og Design i Bergen i 2019, etter å ha fullført studier ved Ecole Nationale Supérieure d’Arts i Paris-Cergy.
“Oppvokst på kanten av skogen, bitt og lammet av et flått i ung alder, ble barndommen hennes preget på kroppen for alltid: Fauve Tintigner virker å ha blitt smittet av skogen som helhet. Derfra utforsker hun i sitt maleri, lyd- og koreografiske arbeid en konstant gjennomtrengelighet mellom elementer og kropper, bølger og materie, tidligere liv og fremtiden. Dette manifesterer seg i etereale visjoner, perseptive glimt inn i en kvantum virkelighet som har blitt håndgripelig – å være her og andre steder, samtidig, alltid vibrerende[…]. Som musiker selv, der jazz spiller en viktig rolle i livet hennes, utvider Fauve til tider sitt maleriske arbeid med lyd- og koreografiske stykker, og blander ambientmusikk (lydlandskap) og opptak.” av Théodore Dumas.
Fauve elsker å jobbe med ungdom og barn og har omfattende erfaring med å jobbe med dem. Hun har utviklet en serie verksteder (med Mairie de Paris og Palais de Tokyo) og prioriterer å lytte til dem og nære deres kreativitet.